Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CATO ESSENTIAL (hierna: deverkoper):
Handelsnaam: Cato essential
Ondernemingsnummer: BE 0682.949.086
Telefoonnummer: 0468/21 09 44
E-mailadres: info@cato-essential.be
Website: www.cato-essential.be

 1. Alle offertes, orderbevestigingen, verkoopsovereenkomsten en leveringen gebeuren onder de hierna vermelde algemene voorwaarden.De koper wordt geacht deze te kennen en integraal te aanvaarden. Afwijkende algemene en bijzondere voorwaarden zijn enkel tegenwerpelijk op grond van een bijkomende schriftelijke overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.
 2. Ingeval de Producten worden toegezonden aan de koper, gaat het risico op verlies of beschadiging van de goederen en materialen over op de koper op het ogenblik van het fysiek in bezit nemen van de goederen.
 3. Beschikbaarheid en levering van producten. De Verkoper garandeert niet dat alle Producten die op de website www.cato-essential.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen. De Verkoper probeert de bestelde producten op tijd te leveren. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn gegeven ten titel van inlichting en kunnen niet als een resultaatsverbintenis worden gezien, dit betreft een middelenverbintenis. De verkoper zet zich maximaal in om de leverings- en uitvoeringstermijn na te komen.
 4. De koper is op de dag van de levering verplicht om de bestelde Producten in ontvangst te nemen, te controleren, na te kijken of deze al dan niet conform zijn met de geplaatste bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken. De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken dient per e-mail naar info@cato-essential.com gemeld te worden aan de Verkoper binnen de 3 werkdagen na levering. Het is de Koper zijn of haar verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten. Indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen, zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen
 5. Het herroepingsrecht van 14 dagen waarover een consument normaliter beschikt bij een overeenkomst op afstand, is niet van toepassing op deze overeenkomst. Dit omwille van het feit dat de Verkoper handelt in ondergoed. Dit Product valt onder het uitzonderingsregime zoals voorzien in artikel VI.53, 5° van het Wetboek Economisch Recht: ‘De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken’.
 6. Omstandigheden door overmacht. De Verkoper doet al het mogelijke om haar verplichtingen na te komen. De Verkoper kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige wanprestatie die ingegeven is door externe factoren en/of overmacht in de meest ruime zin van het woord zoals bijvoorbeeld de vertraging van een externe verzenddienst. Deze opsomming is een niet-limitatieve opsomming.
 7. Persoonlijke gegevens bij betalingen. Voor de afhandeling van de onlinebetalingen werken wij samen met diverse operatoren. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers
 8. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden beschrijven op een volledige en exhaustieve wijze al de verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten in hoofde van de Verkoper. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopbepalingen zijn vermeld
 9. De Verkoper is niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor onder andere enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Dit betreft een niet-limitatieve opsomming. Niets in deze verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet.Niets in deze verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.
 10. Indien één of meerdere bedingen (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 11. Toepasselijk recht. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 12. Voor alle betwistingen voortvloeiend uit de integrale koopovereenkomst en/of facturatie zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd.
 13. Elke Koper die een Product heeft besteld verklaart deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd.